nyiss ablakot a lelkedre

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a honlapra látogató érintett (fogalom magyarázata: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy) megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelő (fogalom magyarázata: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

Jelen tájékozatóval biztosítjuk az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek  teljesülését. Az adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az adatvédelmi tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységeivel kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, illetve etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatai

Név: Horváth Anna Réka e.v.

Székhely: 2500 Esztergom, Felső-Kenderes dűlő 52.

Adószám: 57886574-1-31

Nyilvántartási szám: 56553549

Weboldal címe: https://www.eletfuszerezo.hu/

E-mail cím: annareka@eletfuszerezo.hu

Az adatkezelés általános szabályai

Az adatkezelő pszichológusként egyéni tanácsadást nyújt személyesen és online. Ennek következtében személyes adatot (fogalom magyarázata: az érintettre vonatkozó bármely információ) és különleges adatot (fogalom magyarázata: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) is kezel.

Az érintett által megosztott adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel az adatkezelő, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása (fogalom magyarázata: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez) alapján.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

  • „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
  • „célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  • „adattakarékosság”: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
  • „pontosság”: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
  • „korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
  • „integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelési tevékenységek

Pszichológiai tanácsadás

Az adatkezelés célja

Az érintett és az adatkezelő kapcsolattartása, tanácsadásról készített jegyzetek készítése és tárolása.

Kezelt adatok

Név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, tanácsadás során megadott személyes és különleges adatok.

Az adatkezelés időtartama

A szerződés megszűnésétől számított öt év.

Az adatkezelés jogalapja

  • az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
  • az érintett kifejezett hozzájárulását adta a különleges személyes adatok kezeléséhez (GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pont)

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja

Az érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre válaszadás.

Kezelt adatok

Név, e-mail cím, esetenként telefonszám, illetve az érintett által küldött üzenet tartalma.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem jön létre szerződés az érintett és az adatkezelő között, a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hírlevél küldése

Az adatkezelés célja

Az érintett tájékoztatása a honlappal kapcsolatos hírekről, információkról, új tartalmakról.

Kezelt adatok

Név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattovábbítás

Név: Automattic Inc.

Cím: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 USA

Az adattovábbítás célja: a hírlevelek a MailPoet WordPress bővítményéből kerülnek kiküldére.

Számlázás és könyvelés

Az adatkezelés célja

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Kezelt adatok

Számlázási név, számlázási cím, szolgáltatás neve, tranzakció összege, szolgáltatás teljesítésének dátuma, tranzakció dátuma, tranzakció módja, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján nyolc év.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adattovábbítás

Név: Billingo Technologies Zrt.

Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

E-mail: hello@billingo.hu

Weboldal: www.billingo.hu

Az adattovábbítás célja: számlák kiállítása

Weboldal használata

Az érintett a www.eletfuszerezo.hu weboldal használatával, illetve szolgáltatásainak igénybevételével (pl. hírlevél-feliratkozás, kapcsolatfelvétel, pszichológiai tanácsadás) hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint sor kerüljön. Az érintett a hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozással, a kapcsolatfelvevő form kitöltésével, illetve a weboldalon található bármely szolgáltatás igénybevételével adja meg.

A Weboldal tárhelye

A www.eletfuszerezo.hu weboldal tárhelyét a Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) biztosítja. A szolgáltató adatkezelési szabályzat elérhető a szolgáltató weboldalán: www.mhosting.hu.

Cookie-k használata

Az adatkezelő a www.eletfuszerezo.hu weboldal működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használhat. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

Az adatkezelés célja

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap minőségi felhasználói élményét, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat, és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.

Cookie-k által kezelt adatok

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az érintett eszköze tárol, ezzel az érintett azonosíthatóságát is biztosítja. A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az érintett számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az érintett weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Ads: A Google cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Amikor valaki meglátogatja ezt az oldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a re-marketing listához. Ezt arra használhatja, hogy megjegyezze az érintett legutóbbi kereséseit és interakcióit az egyes hirdetésekkel és keresési eredményekkel. A Google Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Bővebb tájékoztatás: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

Bővebb tájékoztatás: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

Bővebb tájékoztatás: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Az érintett jogai

Az érintettnek joga van hogy a személyes adatai vonatkozásában a következőkre:

Előzetes tájékoztatás joga

Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően értesülni. Ennek biztosítása érdekében az adatkezelő jelen tájékoztatót a weblapon hozzáférhetővé teszi, illetve módosítások esetén hírlevélben kiküldi.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat kérésére az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. Ennek biztosítása érdekében az adatkezelő az érintett kérelmezésére az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a kezelt adatokat.

Az adatmódosítás joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse és/vagy kiegészítse. Ennek biztosítására az adatkezelő az érintett által kérelmezett adatokat haladéktalanul javítja, pontosítja.

Az adattörlés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje. Ennek biztosítására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, amennyiben az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatai törlését kérelmezi, illetve ha az adatok törlését elrendelte az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH, bíróság vagy jogszabály.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére személyes adatait az adatkezelő korlátozza. Ennek érdekében az adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, amennyiben az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát vagy helytállóságát egészen addig, amíg ezek nem kerülnek tisztázásra. Továbbá korlátozza az adatkezelő a kezelt adatokat, amennyiben törlésnek lenne helye, de megalapozottan feltételezhető (az érintett nyilatkozata vagy az adatkezelő számára rendelkezésre álló információk alapján), hogy az adatok törlése sértené az érintett jogait. Ennek időtartama a jogos érdek fennállásának időtartama. Végezetül az adatkezelő korlátozza a kezelt adatokat, amennyiben azok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások (különösen büntetőeljárás) során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges. Ennek időtartama a vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig tart.

Az érintett a fenti jogait a következő e-mail címen érvényesítheti: eletfuszerezo@gmail.com. Az adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül írásban megküldi az érintett felé a kért tájékoztatást, illetve intézkedik az érintett kérelmének megfelelően.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettnek jogorvoslati lehetősége van.

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kifogása van az adatai kezelésével, az érintett kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségen: eletfuszerezo@gmail.com.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatait a vonatkozó jogszabálynak vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának nem megfelelően kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adattovábbítás

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak feltétlenül szükséges mértékben és kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt személyeknek, illetve egyéb szerződéses kapcsolatban lévő vagy jogszabályi előíráson alapuló félnek (pl. jogi képviselő, hatóságok) továbbítja.

Adatbiztonság

Az adatkezelőre vonatkozik a Pszichológusok Etikai Kódexében meghatározott titoktartási kötelezettség, ami a kapcsolat lezárása után is fennáll.

Az adatkezelő az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a megsemmisítés (valamint a véletlen megsemmisülés), a sérülés, illetve a hozzáférhetetlenné válás ellen. A papíralapú dokumentumokat az adatkezelő zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja; az elektronikus dokumentumokat jelszóval védett eszközökön.

Az adatkezelő haladéktalanul törli vagy megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, amennyiben az adatkezelés célja teljesült vagy megszűnt, illetve az előírt határidő letelt.

Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez az általa kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidens bekövetkeztéről, 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak, kivéve ha valószínűsíthetően nem jár kockázattal az incidens az érintett jogainak érvényesülésére. Amennyiben az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az érintettet.

 

Ezen adatvédelmi tájékoztató utolsó módosításának dátuma: 2024. 01. 24. Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására.