nyiss ablakot a lelkedre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák Horváth Anna Réka egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.eletfuszerezo.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (online vagy személyes pszichológiai tanácsadás) (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit.

A Szolgáltató és a Szolgáltatást megrendelő személy (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg. A Megrendelő a Szolgáltatás megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Irányadó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A Szolgáltató adatai

Név: Horváth Anna Réka egyéni vállalkozó

Székhely: 2500 Esztergom, Felső-Kenderes dűlő 52.

Adószám: 57886574-1-31

Nyilvántartási szám: 56553549

Weblap: www.eletfuszerezo.hu

E-mail: annareka@eletfuszerezo.hu

A Szolgáltatás

A Szolgáltató egyéni személyes és online pszichológiai tanácsadást nyújt a Megrendelőnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez.

Szolgáltatása nem minősül egészségügyi ellátásnak. Mentális problémák esetén a Szolgáltató pszichoterápiás ellátás igénybe vételét javasolja.

A Szolgáltatás célja

A pszichológiai tanácsadás célja a Megrendelő által megfogalmazott probléma feltérképezése, ezzel kapcsolatos megküzdésének javítása és összességében mentális egészségének fejlődése. A megbízás nem eredménykötelem.

A Szolgáltatás igénybevétele

Feltételek

Megrendelő 18 éven felüli, cselekvőképes természetes személy lehet. 18 év alatti személy csak a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulásával veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait. A Megrendelő saját felelősségére nyilatkozik életkoráról. Az életkor téves megjelöléséből származó kár tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató vélelmezi, hogy a Megrendelő az ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben a tanácsadás során ezek ellenkezője derül ki a Szolgáltató számára, jogosult a szerződést felmondani.

Bejelentkezés

A szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között a Megrendelő által a www.eletfuszerezo.hu weboldal pszichológiai tanácsadás aloldalán található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével kezdeményezhető.

A Megrendelő köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a téves, pontatlan vagy nem saját adatok megadásából eredendő problémákért.

A Szolgáltató a beérkezett megkeresést megvizsgálja és fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett megkeresést elutasítsa. Az elfogadott megrendelések, megkeresések elektronikus levélben, illetve szóbeli megkeresés esetén szóban kerülnek visszaigazolásra.

A megrendelés elfogadása után a Szolgáltató szóban vagy írásban tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás díjáról és a fizetés módjáról, majd megállapodnak a szolgáltatás típusáról (online vagy személyes), időpontjáról és személyes tanácsadás esetén a helyszínről. Személyes tanácsadás helye az Elég Jó Hely Pszichológiai Központ (hétfőnként és csütörtökönként), illetve a Kapcsolat Ambulancia (szerdánként és péntekenként). Az online pszichológiai tanácsadás a Google Meet videóhívás igénybe vételével történik.

A részletekben való megállapodással a felek között szerződéses jogviszony jön létre, melyre a jelen ÁSZF-ben foglaltak kötelezően irányadóak.

Foglalás lemondása

Az első időpont lemondására a megbeszélt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondás a megbeszélt időpont előtti 48 órában történik meg, a Megrendelő a Szolgáltatás díját köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltatást nem veszi igénybe. További időpontok esetén a lemondási határidő a megbeszélt időpontot megelőző 1 hét. Amennyiben a lemondás 1 héten belül történik meg, a Megrendelő köteles a Szolgáltatás díját megfizetni a Szolgáltatónak a Szolgáltatás meg nem történte esetén is.

A szolgáltatás részletei

A pszichológiai tanácsadás alkalmanként 45 percig tart és alkalmanként 15.000 Ft ellenérték fizetendő. A Megrendelő esetleges késedelmes érkezése miatt nem hosszabbítható meg a tanácsadás időtartama és a teljes díj esedékes.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szertől mentes állapot. Ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt és jogosult a díjazásra.

Fizetés és számlázás

A díj a helyszínen készpénzben fizetendő, melyről aznap elektronikus számla kerül kiállításra és elküldésre a Megrendelő által megadott e-mail címre. Megegyezés szerint lehetőség van a szolgáltatás díjának átutalással történő rendezésére is a megküldött számlán szereplő bankszámlaszámra.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató igényt tarthat a Ptk. szerinti késedelmi kamatra.

A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Megrendelő felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli a Szolgáltatás igénybevétele során elhangzottakkal kapcsolatosan.

A Szolgáltató szakmai szupervízió alkalmával a pszichológiai tanácsadáson elhangzottakat a Megrendelő személyes adatainak titokban tartásával más szakemberekkel megoszthatja, a Szolgáltató munkájának segítése, illetve esetleges elakadás feloldása érdekében.

Kompetencia

A Szolgáltató bizonyos esetekben javasolhatja más szakemberek bevonását a Megrendelő érdekében (pl. pszichiáter). A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a szakterületén kívül eső probléma merül fel, továbbküldje a Megrendelőt kompetens szakemberhez vagy javasolja számára a felkeresését.

A szerződés megszüntetése

Közös megegyezéssel

A Megrendelő és a Szolgáltató közös megegyezéssel megszüntethetik a szerződést, amennyiben úgy ítélik meg, hogy teljesült a szolgáltatás igénybevételének elején meghatározott cél vagy előreláthatólag nem fog tudni teljesülni.

Felmondással

A Megrendelő és a Szolgáltató a szerződést bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a másik fél értesítésétől számított 14 nap. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnése esetén a Szolgáltatás díja a Szolgáltató részére esedékessé válik a Szolgáltatás lemondására vonatkozó szabályok szerint.

Azonnali hatályú felmondással

Azonnali hatályú felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a Szolgáltató részéről került sor, a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltatás teljes díját megfizetni, valamint a Szolgáltató kárát megtéríteni.

Jogi nyilatkozat

A honlapot mindenki a saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, illetve a szerver esetleges meghibásodásából vagy a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

A www.eletfuszerezo.hu honlapon található minden cikk és egyéb tartalom a Szolgáltató saját szellemi terméke, kivéve, ha ez másképp kerül feltüntetésre. A szövegtartalom a Szolgáltató saját tapasztalataira, tudására építkezik és saját véleményét tükrözi. A honlapon előforduló képek illusztrációs célt szolgálnak.

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a www.eletfuszerezo.hu honlapon, a kapcsolódó közösségi média felületeken és a Szolgáltató által összeállított bármely anyagban (pl. e-book) megjelenített valamennyi tartalomnak. A Szolgáltató által elkészített bármely tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A tartalmak üzleti felhasználása vagy azok változatlanul vagy nagymértékben hasonló módon való átvétele a Szolgáltató írásos engedélyéhez és a forrás megjelöléséhez kötött.

A honlap látogatója a weboldal böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a honlapon olvasható tartalmakat személyes információszerzés céljára felhasználja fel.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a honlapon található információk nem minősülnek tanácsadásnak.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A Megrendelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszát szóban, a Szolgáltató honlapján elérhető kapcsolatfelvevő űrlapon vagy e-mailben az eletfuszerezo@gmail.com címen közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül válaszol. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek biztosítottak a Megrendelő számára:

Fogyasztóvédelmi hatóság: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. Ezek listája az alábbi linken található: www.kormanyhivatal.hu

Bírósági eljárás: A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Békéltető Testület: A fogyasztói panasz elutasítása esetén, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Megrendelőt a honlapon történő közzététellel értesíti. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2024. január 24.